DENİZ AKINCI – PSİKON PSİKOLOJİK DESTEK VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

  • Noter vasıtasıyla,

  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Formu İçinde bulunması gereken bilgiler:

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen (ıslak imzalı ) veya Noter vasıtasıylaİhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi A Plaza B Blok No: 33/305 Selçuklu/ KONYAZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiylebilgi@psikonterapi.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
Şirketimizin sisteminde bulunmayan Elektronik Posta adresinizi kullanmak suretiylebilgi@psikonterapi.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır(Başvuru formu mobil imza/E-imza ile imzalanmalıdır)

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarınız, ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince talebinize göre yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

(Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:
Soy İsim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası
E-posta
Adres:

 

B. Başvuru Sahibi’nin şirketimiz ile ilişkisi:

o Müşterio İş ortağıo Ziyaretçio Diğer………………………………
o Eski Çalışanımo İş Başvurusu/ Özgeçmiş paylaşımı yaptımo Üçüncü kişi firma çalışanıyım
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
Çalıştığım yıllar (Eski çalışanlar için):
Çalıştığım firma ve pozisyon (Üçüncü kişi firma çalışanları için):
Konu:

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Talep NoTalep KonusuKanuni DayanakSeçiminiz
1Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorumKişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (a)

2Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorumKişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (b)

3Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorumKişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (c)

4Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (ç)

5Kişisel verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorumKişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (d)

6Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini  veya yok edilmesini talep ediyorum.Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (e)

7Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

8Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorumKişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

9Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (g)

10Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Madde 11/1 (h)

11Diğer Belirtiniz:

 

D.Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.o
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.o
Elden teslim almak istiyorum.o

 

Not: (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

(Vekil ile teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurunun, Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilmesini ve tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin, doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun cevabının tarafıma ulaştırılması için kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

İmzası:

Başvuru Tarihi :

İmza :

Not: İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.